Deklaracja dostępności

PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Biuletynu Informacji Publicznej PODKARPACKIEGO BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE.


Data publikacji strony: 2014-03-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-11-01. Data sporządzenia deklaracji: 2020-03-31
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marta Ruda, sekretariat@pbpp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 743 3291. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=667662df-c95b-4e2b-84d3-d33de545dad3

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna BUDYNKU ADMINISTRACYJNO – BIUROWEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PODKARPACKIEGO BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, KTÓRY ZNAJDUJE SIĘ W BUDYNKU URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO PRZY UL. LUBELSKIEJ 4 W RZESZOWIE

W budynku znajdują się wydzielone zespoły pomieszczeń przeznaczonych dla jednostek podległych Marszałkowi Województwa Podkarpackiego. Pomieszczenia Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego (PBPP) znajdują się na III piętrze. Na parkingu przed budynkiem urzędu znajduje 5 wydzielonych i oznakowanych miejsc postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych. W celu umożliwienia bezproblemowego wjazdu wózkiem inwalidzkim na chodnik pomiędzy stanowiskiem postojowym, a chodnikiem krawężniki uliczne wykonano jako wtopione.
Wejście główne do budynku znajduje się na poziomie chodnika od strony ulicy Lubelskiej; (dodatkowe wejście od strony wewnętrznego placu); drzwi wejściowe do budynku dwuskrzydłowe o szerokości skrzydła zasadniczego 90cm, otwierane na zewnątrz.
W hallu głównym na parterze znajduje się lada dla interesantów o wysokości umożliwiającej korzystanie z niej osobom na wózkach i osobom w pozycji siedzącej. Na wszystkie kondygnacje budynku niepełnosprawny może dostać się 3 windami, z których dwie usytuowane są przy wejściu głównym i jedna z nich umożliwia zjazd do części podpiwniczonej, w której znajdują się archiwa w tym również PBPP; główna winda osobowa wyposażona w informację głosową oraz podświetlane przyciski z wypukłymi oznaczeniami.
Na każdej kondygnacji budynku urządzono pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych wraz z instalacją przyzywową, wyposażone w urządzenia umożliwiające z korzystania przy niskim poziomie wysiłku fizycznego (klamki/dźwignie, które bez wysiłku można nacisnąć pięścią lub łokciem).

Dostępność architektoniczna BUDYNKU ADMINISTRACYJNO – BIUROWEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ODZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO W KROŚNIE PODKARPACKIEGO BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE, KTÓRY ZLOKALIZOWANY JEST W BUDYNKU PRZY UL. LEWAKOWSKIEGO 7 W KROŚNIE

W budynku administracyjno-biurowym pomieszczenia własności Samorządu Województwa Podkarpackiego w zarządzie PBPP znajdują się w sutenerach oraz na II, III i IV piętrze.
Wejście główne do budynku znajduje się od strony ulicy Lewakowskiego, jednakże schody na wysoki parter uniemożliwiają wejście/wjazd osobom niepełnosprawnym, w tym na wózkach inwalidzkich. W celu umożliwienia załatwienia sprawy w PBPP osobie niepełnosprawnej, na barierce przy schodach zewnętrznych jest umieszczony dzwonek z informacją. Na sygnał osoby niepełnosprawnej, pracownik Oddziału wychodzi na zewnątrz budynku celem udzielenia informacji.
W budynku jest winda, jednakże brak jest do niej dostępu osobom niepełnosprawnym, w tym na wózkach inwalidzkich.
Pomieszczenia biurowe nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich (za wąskie drzwi wejściowe do pokoi, istniejące progi).
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich, za wyjątkiem drzwi wejściowych do tych pomieszczeń, które są odpowiedniej szerokości, tj, 90 cm.