MAJĄTEK, KTÓRYM DYSPONUJE  PODKARPACKIE  BIURO  PLANOWANIA  PRZESTRZENNEGO  W  RZESZOWIE

WG STANU NA DZIEŃ 01.01.2014 ROKU

 

AKTYWA

 
1) Aktywa trwałe 93.580,20 zł
2) Aktywa obrotowe 89.106,97 zł
   

PASYWA

 
1) Fundusz -147.484,42 zł
2) Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  243.639,11 zł
3) Fundusze specjalne 86.532,48 zł